Göteborgs Uppfinnareförening – Idéstipendium

Uppfinnare som är registrerad som medlem 2017 eller tidigare kan söka GUFs Idéstipendium.
Ansökan ska vara inskickad per mail till info@guf.se eller per brev till Lena Nyström, Hallstenshagen
20, 426 56 Västra Frölunda. Märk mail/brev med ”Idestipendium 2018”.
Ansökan ska vara inskickad senast 23/9.
Juryns beslut kan inte överklagas.
Stipendiesumman är maximerad till 5000 kronor.
Stipendieutdelning kommer att ske onsdagen den 17 oktober i samband med ordinarie
medlemsmöte och vi vill då att stipendiaten ska kunna närvara.

Detta ska finnas med i din ansökan:
Namn, Adress, Mailadress och Telefonnummer
Idén bör vara nyhetsgranskad, ange då utfallet av denna och när den är gjord
Ange om det finns patent, varumärke eller designskydd, inklusive registreringsnummer
Beskriv kort idén, vad löser den för problem
Hur långt har du kommit med utvecklingen av denna
Har du fått innovationsstöd från Almi
Hur tänker du kommersialisera din idé/uppfinning