Stadgar för Göteborgs Uppfinnareförening

§1. Föreningens namn är Göteborgs Uppfinnareförening, förkortat GUF.

§2. Föreningen har till ändamål att på ideell grund främja erfarenhetsutbyte, samverkan mellan medlemmarna, förmedla vidareutbildning, verka för förståelse och kunskap om uppfinnandets betingelser och att stödja medlemmars strävan att förverkliga idéer till nya produkter och tjänster. Föreningen vänder sig huvudsakligen till personer bosatta i Göteborgsregionen.

§3. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Styrelsen är det verkställande organet mellan årsmöten/extra föreningsmöten och skall verkställa fattade beslut, leda arbetet inom föreningen samt ha erforderliga kontakter för föreningens bästa. Styrelsen har rätt att delegera verksamheter om det gagnar föreningens syfte. Föreningens kansli organiseras av styrelsen som även har tillsyn över verksamheten.

§4. Till medlem kan den person antas som vill verka för föreningens bästa och som har egna uppfinningar att förverkliga eller som vill hjälpa andra att förverkliga sina uppfinningar. Privatpersoner, företag eller andra organisationer får lämna bidrag till föreningen. För det fall bidragsgivaren önskar en motprestation av föreningen ska styrelsen ta ställning till bidragets storlek och motprestationen.

§5. Ansökan om medlemskap ställs till föreningens styrelse som ska granska den sökandes lämplighet. Härvid ska den sökandes identitet fastställas och en sekretessförbindelse undertecknas i syfte att skydda föreningen och medlemmarnas intressen. Den sökande ska snarast efter styrelsens godkännande erlägga full medlemsavgift och är därefter välkommen att delta i föreningens aktiviteter.

§6. Den som önskar förnya sitt medlemskap ska senast den 31/12 året före nytt årsmöte betala full medlemsavgift.

Den som ej betalt medlemsavgiften före 31 januari, trots påminnelse, anses ha utträtt ur föreningen.

Medlem har rätt att efter skriftligt besked till styrelsen utträda ur föreningen när som helst.

§7. Medlem som motarbetar föreningens syfte kan vid ett föreningsmöte uteslutas eller uppmanas vidta korrigerande åtgärd.

§8. Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, tre till sex ledamöter samt en eller två suppleanter, vilka väljs vid föreningens årsmöte. Ordförande och suppleanter väljs för en tid av ett år. Övriga styrelseledamöter väljs på två år, med ett års förskjutning för halva antalet ledamöter. Ny styrelse kan också väljas på extra föreningsmöte.

§9. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

§10. Föreningens verksamhetsår är kalenderår, d.v.s. löper fr.o.m. januari t.o.m. december.

§11. Medlemmarnas rätt att delta i skötseln av föreningens angelägenheter utövas på föreningsmöte vilka kan vara årsmöte eller extra föreningsmöte. Vid omröstning på dessa möten har varje medlem en röst. Vid årsmöte ska medlemsavgiften ha erlagts antingen för verksamhetsåret eller det nya. Vid extra föreningsmöte ska avgift för innevarande verksamhetsår ha erlagts. Omröstning sker öppet såvida inte någon begär att den ska vara sluten. Beslut fattas, där dessa stadgar ej säger annorlunda, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder.

Årsmöte avhålls någon av veckorna 3-8 på tid och plats som bestäms av styrelsen. Extra föreningsmöten kan avhållas när styrelsen så finner nödvändigt eller då minst 30% av medlemmarna skriftligen begär det hos styrelsen eller revisor. Platsen ska i båda fallen vara i Göteborgs kommun eller i dess omedelbara närhet. Skriftlig kallelse med föredragningslista ska utsändas till medlemmarna minst tre veckor före årsmöte eller extra föreningsmöte såvida inte, i särskilt fall, tid och plats bestämts på föregående föreningsmöte. Vid kallelse får i förekommande fall ett elektroniskt meddelande användas. Det åligger föreningsmedlemmarna att hålla GUF:s styrelse informerad om korrekt post- eller elektronisk adress.

Motioner till årsmöten ska inkomma till styrelsen senast 31 december.

Vid röstning på årsmöte eller extra föreningsmöte tillåts ej röstning via ombud.

§12. Vid årsmöten ska följande ärenden avhandlas

1. Mötets öppnande.

2. Frågan om årsmötets behöriga utlysande.

3. Val av två justeringsmän och rösträknare

4. Val av sekreterare för årsmötet.

5. Val av ordförande för årsmötet.

6. Upprättandet av röstlängd

7. Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av tillgängliga vinstmedel.

8. Behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret.

9. Revisorns berättelse.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.

11. Beslut om medlemsavgift för innevarande verksamhetsår.

12. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen.

13. Val av ledamöter och suppleant i styrelsen.

14. Val av minst en revisor och en revisorssuppleant.

15. Val av minst två ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande utses.

16. Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som enskild styrelseledamot skriftligen begärt senast 31 december.

17. Övriga frågor.

18. Årsmötets avslutande.

Ärenden som inte upptagits på föredragningslistan får heller ej tas upp till beslut. Ledamot eller suppleant i styrelsen får ej delta i beslut om ansvarsfrihet eller vid val av revisor eller revisorssuppleant.

§13 Vid extra föreningsmöte ska endast ärenden som angivits i kallelsen tas upp för beslut. Som ordförande fungerar styrelsens ordförande om inte mötet bestämmer annorlunda. Protokoll ska föras som ska justeras av två vid mötet valda justeringsmän.

§14. Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen, handhar dess angelägenheter samt beslutar på föreningens vägnar i ärenden vars handläggning inte regleras av dessa stadgar. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör. Föreningen tecknas av ordföranden ensam eller av vice ordföranden tillsammans med kassör. Löpande ekonomiska transaktioner tecknas av kassör eller ordföranden var för sig.

§15. Styrelsen sammanträder normalt en gång per månad eller på ordförandes kallelse eller när minst halva styrelsen så begär. Vid sammanträdena skall protokoll föras. För det fall styrelsen ej är enig ska de olika åsikterna tydligt framgå av protokollet. Protokollet ska justeras av ordföranden och en därtill vald närvarande ledamot. Kallelse till styrelsemöten ska ske på sådant sätt, och i så god tid, att deltagandet underlättas. Suppleant som ersätter annan ordinarie ledamot deltar med samma rätt och skyldighet som den ordinarie. Suppleant kan även annars närvara och har då yttranderätt, men ej rösträtt.

§16. Styrelsearvoden utgår ej. Ersättning kan dock ges för kostnader som medlem haft på uppdrag av styrelsen.

§17. Styrelsen är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden samt minst två andra ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§18. Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska årligen granskas av den eller de på årsmötet utsedda revisorerna. Förvaltningsberättelse och årsredovisning ska i god tid överlämnas för revision, dock senast två veckor före årsmötet. Revisionsberättelsen ska vara klar och presenteras för styrelsen senast tre dagar före årsmötet.

§19. Valberedningens förslag till ny styrelse ska lämnas i så god tid att den kan bifogas kallelsen till årsmötet, eller i förekommande fall, föreningsmötet.

§20. För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid två på varandra följande föreningsmöten varav ett ska vara årsmöte, och kräver att minst två tredjedelar av de röstande godkänner ändringen.

§21. För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett ska vara årsmöte, och kräver att minst två tredjedelar av de röstande godkänner upplösningen. Vid det sista mötet ska beslut fattas om disposition av föreningens tillgångar.

§22. Dessa stadgar träder i kraft fr.o.m. att de godkänts på årsmötet 2004-02-04.

§6 ändrad 2016-04-06