När det enhetliga patentsystemet införs i EU in-rättas också en gemensam patentdomstol för att pröva tvister om europeiska patent. Regeringen vill nu införa ett antal nya regler i Sverige för att till-varata bland annat rättssäkerheten.

En tvist om ett europeiskt patent prövas i dag av domstolar i olika länder – med risk för olika utgångar och med skiftande rättspraxis. Dessa tvister ska i framtiden handläggas av EU:s patentdomstol.

Svenskt skyddsnät
Regeringen anser dock att det behövs ett skyddsnät när det gäller fristen för den som vill skydda sitt patent enligt det nya systemet.

Därför vill regeringen att fristen för särskild validering i Sverige för europeiska patent skjuts fram och därmed förlängs för att innehavaren inte ska riskera att förlora ett i övrigt giltigt patent.

Undantag i brottmål
Regeringen lyfter även frågan om ett undantag när det gäller straff och förverkande som en följd av patentintrång.

Det finns inte någon praxis för hur en invändning om ogiltighet ska hanteras, men regeringen skriver; ”att det finns ett giltigt patent är en förutsättning för att kunna döma till ansvar för patentintrång.”

Om den tilltalade i ett brottmål om patentintrång invänder att patentet är ogiltigt kan en svensk domstol knappast undvika att ta ställning till frågan menar regeringen som föreslår att det uttryckligen ska framgå av lagen att skyldigheten att väcka talan, som en förutsättning för att få göra gällande att patentet är ogiltigt, inte ska gälla för en tilltalad i brottmål.

Nya sekretessregler
Regeringen föreslår även nya bestämmelser om sekretess för att skydda affärshemligheter som patendomstolen fått tillgång till, då någon kräver skadestånd för fel som har begåtts av domstolen, och som av olika skäl vandrar vidare till svenska myndigheter där offentlighetsprincipen gäller.

”Den gemensamma patentdomstolen har fått ett betydande förtroende av avtalsstaterna att bedöma när en uppgift ska anses vara förtrolig och därmed skyddad”, skriver regeringen som menar att det är olämpligt om en sekretessprövning hos en svensk myndighet ger ett annat resultat än hos EU:s patentdomstol.

Regeringen föreslår därför två nya sekretessbestämmelser, med ett vanligt rakt skaderekvisit – en för Justitiekanslern och en för domstol.

Liknar USA och Japan
Det enhetliga patentsystemet innebär att det blir ett enda förfarande för den som vill ha och behålla ett likadant patent inom nästan hela EU.

Systemet blir liknande sådana som redan finns på andra patentmarknader som till exempel USA och Japan.

Det enhetliga patentsystemet inom EU väntas träda i kraft under 2017.