Peter Hagström har med bland annat överläkare Simon Kyaga vid Karolinska Institutet genomfört världens första undersökning som tittat på indikationer som kan påvisa sambandet mellan autism, ADHD och kreativitet.

Peter Hagström har själv diagnosen ADHD vilket han fick under tiden då han undervisade på Harvards universitet i USA.

Kreativitets undersökningen gjordes med en enkät till medlemmarna i Svenska Uppfinnareföreningen. Detta är världens första undersökning i sitt slag. Ett samband mellan indikation på ADHD och enkätsvaren (jämfört med vad som vore ”normalt”) uppdagades.

Detta väcker i sin tur frågan om samhällets system för att vaska fram kreativa individer. Resultatet kan vara att vi missar mången kreativ förmåga. Sannolikt beroende på att systemen tenderar sortera bort vissa individer med en kreativ förmåga. Bortsorteringen sker troligen tidigt i skolåldern eller när man sedan söker arbete.

Sannolikt går en stor potential för kreativitet och entreprenörskap förlorad för samhället trots att detta förhållandevis enkelt skulle kunna åtgärdas, menar Peter Hagström.

I intervjun berättar Peter Hagström även om sin syn på “kufarnas” betydelse för svensk innovationsframgång.