Den 27 maj i år beslutade riksdagen att godkänna regeringens proposition om ett enhetligt patentskydd i EU (prop. 2013/14:89).  Riksdagsbeslutet innebär dels att vissa ändringar i patentlagen ska genomföras, dels att överenskommelsen om en enhetlig europeisk patentdomstol ska ratificeras av Sverige.

http://www.prv.se/sv/Om-oss/Nyheter/Svensk-ratifikation-av-den-europeiska-patentdomstolen/