Den 11 oktober överlämnade regeringen propositionen Forskning och innovation till riksdagen. Den innehåller satsningar som höjer nivån på forskningsanslagen med fyra miljarder kronor 2013-2016.

Propositionens inriktning är tanken att forskning av hög kvalitet bättre kan bidra till medborgarnas välfärd, samhällets utveckling, näringslivets konkurrenskraft och en hållbar utveckling. Propositionen innehåller åtgärder som syftar till att forskningens kvalitet och nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap ska öka. Viktiga delar är en förstärkning av VINNOVAs strategiska innovationsområden, medel till behovsmotiverad gruv-, mineral- och stålforskning och satsningar på test- och demoanläggningar. Läs hela propositionen här:

http://www.regeringen.se/sb/d/15650/a/201368