På regeringens hemsida kan man läsa följande beskrivning om den nyantagna innovationsstrategin:

“Den nationella innovationsstrategin är ett långsiktigt arbete för att behålla och vidareutveckla Sveriges ledande position vad gäller innovationsklimat och innovationsförmåga för att möta de globala samhällsutmaningarna, öka konkurrenskraften och förnya framtidens välfärds- och samhällstjänster.

Visionen för 2020 är ett riktmärke för insatser inom många politikområden. Innovation för att möta samhällsutmaningar ska genomsyra genomförandet av politiken. Ökad innovation ska bidra till att bättre och snabbare uppnå politiska mål på olika områden. ”

Läs mer här:

http://www.regeringen.se/sb/d/14440

Innovationsstrategin som PDF dokument:

http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/11/84/7991d65e.pdf