I föreliggande rapport redovisas resultat från ett regeringsuppdrag som genomförts av PRV och

VINNOVA i ett gemensamt projekt.

http://www.vinnova.se/PageFiles/126058778/Immateriella%20tillg%C3%A5ngar_reg_uppdrag2011_2.pdf