PRV och Vinnova har fått i uppdrag av näringsdepartementet att kartlägga och analysera det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar. Fokus är speciellt på små och medelstora företags behov. Syftet med projektet är att tydliggöra behovet av statliga insatser för att stödja företagens utveckling och affärsverksamhet med immateriella tillgångar. Projektet ska också föreslå åtgärder inom områden där avgörande brister i det svenska systemet identifierats. Behoven av statliga insatser till internationell utveckling inom området, framför allt inom EU, ska också uppmärksammas. PRV:s kontaktperson för projektet är Paula Lembke. Projektet har precis inletts och ska vara klart den 31 oktober 2011.