Hej!

Här följer två intressanta inlägg i en debatt som rör alla uppfinnare och småföretagare – om granskning av tidigare rättigheter när företag ansöker om varumärkesskydd. I ett inlägg från riksdagskandidat Carina Hägg (s) från Värnamo kritiseras nuvarande regering (i skrivande stund den borgerliga kanske är bäst att tillägga) för att missgynna små- och medelstora företags möjligheter att erhålla varumärkesskydd genom PRV, se http://www.jnytt.se:80/nyhet/33639/regeringen-omojliggor-varumarkesskydd-pa-smaforetagarnas-villkor.

Carina Häggs påstående tillbakavisas av Helena Morgonsköld, chef för Design- och varumärkesavdelningen på PRV. Helena Morgonsköld menar att PRV även fortsättningsvis, enligt ett nytt förslag till varumärkeslag som nu ligger på riksdagens bord, kommer att utföra granskning av tidigare rättigheter när företagare ansöker om varumärkesskydd :

Ska sökta varumärken granskas mot tidigare rättigheter?

Frågan om PRV:s granskning av varumärken mot tidigare rättigheter ska vara kvar eller inte är, som de flesta vet, inte ny utan har diskuterats under många år i såväl Sverige som internationellt. Efter ett flertal förslag och remissrundor ligger nu ett förslag till ny varumärkeslag på riksdagens bord. Enligt förslaget ska den nämnda granskningen, på önskemål av bl.a. Svenskt Näringsliv och Företagarna, dvs. instanser som direkt representerar användarna, även fortsättningsvis utföras av PRV.

Tvärtemot vad som anges i ett debattinlägg publicerat den 13 juli 2010 på Jnytt.se är avsikten med förslaget att upprätthålla den nämnda granskningen just att underlätta för små och medelstora företag. Granskningen underlättar främst för de många företag som endast önskar ett skydd för sitt varumärke i Sverige, d.v.s. de mindre företagen. Med en bibehållen granskning behöver företagen inte företa någon egen undersökning innan ansökningen lämnas in vilket medför att de i större utsträckning kan hantera sina ansökningsärenden själva. Erfarenhet från danska patentverket visar att småföretagen upplever ett system utan den aktuella granskningen som problematisk.

PRV:s granskning mot tidigare rättigheter innebär också att en innehavare efter att ett märke har registrerats har en säkrare rättighet. Utan den nämnda granskningen riskerar de som inte har relevant kunskap och som inte heller har ekonomisk möjlighet att anlita ett ombud, att i större utsträckning hamna i en situation där de, efter att varumärket har registrerats och börjat användas på marknaden, blir uppmärksammade på att de riskerar att begå ett intrång om de fortsätter att använda märket. Valet står då mellan att överge märket eller att tvingas in i en kostsam process.

Den granskning som PRV utför idag, och som enligt förslaget ska utföras även fortsättningsvis, görs snabbt med god kvalité till en låg avgift. PRV:s handläggningstid är kort även jämfört med flera myndigheter som inte längre utför någon granskning mot tidigare rättigheter, bl.a. gemenskapsmyndigheten för registrering av varumärken. Användarna har också i olika sammanhang framfört att de är nöjda med PRV:s handläggningstider.

Helena Morgonsköld, chef för Design- och varumärkesavdelningen på PRV

/ inlagt av Stefan Andtbacka, efter tips från Lena Nyström